Quotation

February 1988

Read Scan Version
<<   |   <   | |   >   |   >>

ह्लद्मह्य ष्द्धह् श्चह्नस्रद्म द्वद्यह्य॥द्मख्ब् ह्लद्मक्द्मह्य्न शद्द ब्द्मस्क ह्वद्दद्धड्ड द्यस्रह्द्म्न॥द्मद्धश"; स्रद्ध ष्द्मह् द्यद्मह्यश्चद्मह्य क्द्मस्द्भ द्वद्यह्य द्गख्ख्द्धह्द्गद्मह्व स्रद्भह्वह्य स्रह्य द्धब्, क्द्मह्ल द्दद्ध द्यद्भह्लद्मद्ग ह्लह्नंकद्मक्द्मह्य्न


<<   |   <   | |   >   |   >>

Write Your Comments Here:


Page Titles


Warning: fopen(var/log/access.log): failed to open stream: Permission denied in /opt/yajan-php/lib/11.0/php/io/file.php on line 113

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/yajan-php/lib/11.0/php/io/file.php on line 115

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/yajan-php/lib/11.0/php/io/file.php on line 118