ઉદારતા અને દૂરદર્શિતા

ગરીબ વ્યક્તિ પણ ઉદાર થઇ શકે છે

<<   |   <   | |   >   |   >>
<<   |   <   | |   >   |   >>

Write Your Comments Here:


Page Titles