ઉદારતા અને દૂરદર્શિતા

સંકુચિતતા મનની મલીનતાની ઉત્પાદક છે

<<   |   <   | |   >   |   >>
<<   |   <   | |   >   |   >>

Write Your Comments Here:


Page Titles