અસત્ય આચરણથી વિનાશ જ થશે

સપ્ટેમ્બર 1973

<<   |   <  | |   >   |   >>


<<   |   <  | |   >   |   >>

Write Your Comments Here: